การประชุมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 22)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ผอ.หอสมุด มธ. และรอง ผอ.สายบริหารฯ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 22) ณ ห้องประชุม 1 สำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 6 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)