ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ประกาศหอสมุดฯ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็๋นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายธรรมรัตน์ ผันผาย 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ