20 สมาชิกสมาคมและชมรม ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุดสาขาของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 สมาชิกสมาคมและชมรม ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุดสาขาของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/g9Qzn7
ดูรายชื่อห้องสมุดและเวลาเปิดบริการ 
http://library.tu.ac.th/library-hours