3 ขั้นตอนเข้าใช้ EZProxy ผ่านหน้าเว็บไซต์ใหม่

3 ขั้นตอนเข้าใช้ EZProxy เพื่อใช้บริการฐานข้อมูลของห้องสมุดจากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผ่านหน้าเว็บไซต์ใหม่

? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล tulib@tu.ac.th หรือ โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1305