9 มีนาคม 2561 สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หอสมุดแห่ง มธ.

วันนี้ (9 มีนาคม 2561) สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่ นำโดยคุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ รักษาการแทนรองอำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนางานสนับสนุนการบริหาร ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ และคุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานเลขา ได้แก่ งานอำนวยการ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานสื่อสารองค์กร หอสมุดฯ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ทั้งนี้ ยังได้เข้าศึกษาดูงานต่างๆ และเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และคุณคชาธร ขาวเรือง บรรณารักษ์หอสมุดปรีดีฯ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้