แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายใน มธ.ท่าพระจันทร์

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าภายใน มธ.ท่าพระจันทร์ ทั้งหมด ส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ

1. ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat และ TU e-theses

2. คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด (beyond.library.tu.ac.th) เช่น วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-theses),

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เป็นต้น

3. เว็บไซต์เก่าของหอสมุดฯ

4. ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Returned) ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์