แจ้งการติดตั้งระบบกระจายสัญญาณระบบเครือข่าย ภายในหอสมุด มธ.

#ประกาศ ด้วยวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ 9.00 เป็นต้นไป หอสมุด มธ.จะทำการติดตั้งระบบกระจายสัญญาณระบบเครือข่าย

ซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ได้ ประกอบด้วย
1. ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat และ TU e-Thesis 
2. คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด (beyond.library.tu.ac.th) เช่น วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-theses), วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เป็นต้น
3. เว็บไซต์เก่าของหอสมุดฯ
4. ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Returned) ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 
5. บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (Book Delivery)

ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ ในเวลา 20.00 น.ของวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้