แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 กับสำนักหอสมุด มช.

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00-16.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดหอสมุดแห่ง มธ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) ประสบการณ์การนำมาใช้ และการพัฒนาระบบยืมระหว่างห้องสมุด (InterLibrary Loan Platform) ของหอสมุดแห่ง มธ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่

โดยผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดฯ มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ.
2. อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการหอสมุดฯ
3. คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารหอสมุดฯ
4. คุณนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
5. คุณศตพล เกิดอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. คุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
7. คุณรพีพร บูรณะเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. คุณอังคณา แซ่เจี่ย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ