แลกเปลี่ยนเรียนรู้&พัฒนางานห้องสมุดกับ สปป.ลาว

หอสมุดแห่ง มธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สปป.ลาว ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA และการทำรายการบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยได้ส่งบุคลากร ได้แก่ นางสาวสมหมาย เที่ยงในญาติ และนางสาวอิสริ์ยา หมีเงิน บรรณารักษ์ สังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมและถ่ายทอดความรู้เรื่องการลงรายการบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ AACR2 และ MARC รวมถึงการใช้งานระบบ Cataloging Module ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA  ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สปป.ลาว