แนะนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 63 พรรษา 2 เมษายน 2561

เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 หอสมุดแห่ง มธ.ขอแนะนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์จากหลายสถานที่ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าฯ ประเทศมองโกเลีย ประเทศอิตาลี สหราชอาณาจักร เป็นต้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://bit.ly/2J4bhes