แนะนำระบบ TU e-Thesis ให้เจ้าหน้าที่คณะ

หอสมุด แห่ง มธ. จัดอบรมแนะนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะ/โครงการ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดจัด 2 วัน คือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ 2 ชั้ 4 เวลา 9.30-12.00 น. ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ เวลา 9.30-12.00 น.