แสดงความยินดีห้องสมุดบุญชู ตรีทองผ่านการตรวจประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียว

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดเขียวเป็นแห่งที่ 3 ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนับห้องสมุดแห่งที่ 7 ที่ผ่านการตรวจประเมินในปี 2561 

ทั้งนี้ การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
- รศ.สยาม อรุณศรีมรกต หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 
- ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- อ.ทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ
- คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้ตรวจประเมิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
- คุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ผู้ตรวจประเมิน ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
.
โดยคณะผู้บริหารที่ต้อนรับ นำโดย 
- อ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มธ.ศูนย์ลำปาง 
- ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ
- อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ 
- คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองสายบริหารและพัฒนา 
- คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ และ
- คุณแสงเดือน อุบลศรี หัวหน้าห้องสมุดบุญชู ตรีทอง