ASEAN INFOGRAPHIC ผลงานร่วมระหว่างสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

#eBook ASEAN INFOGRAPHIC ผลงานร่วมระหว่างสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
---- 
ข้อมูลสถิตที่สำคัญต่าง ๆ ของ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน ออกแบบ และนำเสนอในรูปแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย มีคำอธิบายประกอบสั้น ๆ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนหลัก คือ ด้านการเกษตร ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ศึกษาและวิชาชีพ และการใช้อินเทอร์เน็ต

#eBook https://bit.ly/2r7FMZD
#Printed https://bit.ly/2Foe2Eo