บริการ TU-THAIPUL เพิ่มห้องสมุดมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่งเพื่อให้บริการ ได้แก่ ม.สยาม และ ม.ศรีปทุม

#ประกาศ บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน (TU-THAIPUL) เพิ่มห้องสมุดมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่งเพื่อให้บริการ ได้แก่ ม.สยาม และ ม.ศรีปทุม