บุคลากรจากหอสมุด มธ.แนะนำและให้ความรู้แก่ฝ่ายพัสดุของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บุคลากรจากหอสมุด มธ. นำโดยคุณสุวพีร์ สังข์ป่า คุณพรรณี วันเพ็ญ คุณกมลวรรณ ปัญญาชนวัฒน์ คุณศิวาพร อุทัยสาร์ และคุณขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ ได้มีโอกาสแนะนำและให้ความรู้ในเรื่อง

1.การจัดหาฐานข้อมูลโดยตรงจากต่างประเทศ ในขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุการสั่งซื้อเบิกจ่าย

2.วิธีการจ่ายเงินเพื่อเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดหาฐานข้อมูล ของหอสมุด มธ. ให้แก่ฝ่ายพัสดุของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช