บุคลากรหอสมุด มธ. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง 'เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว'

วันที่ 9 มิ.ย.2560 เวลา 08.30-16.00 น. บุคลากรหอสมุด มธ. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง 'เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว' ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภายในการฝึกอบรมมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและการเตรียมความพร้อม การจัดเตรียมข้อมูลห้องสมุดสีเขียว และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ