บุคลากรหอสมุด มธ.เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง "มาตรฐานปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ Pulinet"

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 บุคลากรหอสมุด มธ.เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง "มาตรฐานปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ Pulinet" ที่จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติ ผอ.สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่ และประธานคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้