บุคลากรหอสมุด มธ.เข้าร่วมสัมมนา OKRs ครั้งที่ 2

วันที่ 21 มีนาคม 2560 หอสมุด มธ.ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ มาบรรยายในหัวข้อ "การตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักในการทำงาน (Objectives and Key Results: OKRs) ครั้งที่ 2”

ทั้งนี้ หอสมุดฯ ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับ OKRs มาแนะนำ