บุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.นำโดยคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หัวหน้าห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ "บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.นำโดยคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หัวหน้าห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ "บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries" ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์มหาชน)

ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง "Research Support Services for for Specific Content" วิทยากรโดย Ms.Liang Shuang ห้องสมุด ISEA Library ประเทศสิงคโปร์ และการเสวนาเรื่อง "นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย" วิทยากรโดย คุณนฤมล กิจไพศาลรัตนา ผอ.ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณรุ่งเรื่อง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อนห้องสมุดที่มีการแจกหรือจำหน่ายหนังสือในราคาถูกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง