จัดอบรม "Knowledge Management Concept"

วันนี้ (7กุมภาพันธ์ 2561) ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเรื่อง "Knowledge Management Concept" ให้แก่บุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.ณ ห้อง F 310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ.ท่าพระจันทร์ โดยวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องประเภทของความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ (KMP) และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ฯลฯ หอสมุดฯ ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.กังวาน มา ณ โอกาสนี้