จัดอบรมการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 23 เมษายน 2561 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้จัดการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ "การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 5.6 ระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (TU Green) ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของหอสมุดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะการคัดแยกและการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอนิวรรต แปะตะขบ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ หอสมุดฯ ต้องขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะ