ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแนะนำบริการ 

#ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแนะนำบริการ 
หอสมุดแห่ง มธ.ขอแนะนำช่องทางสำหรับให้ผู้รับบริการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแนะนำบริการ 5 ช่องทาง ได้แก่
1. กรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่โดยตรง
2. Facebook: Thammasat University Liraries
3. E-mail: tulib@tu.ac.th
4. Website (library.tu.ac.th) >> Send Feedback
5. โทรศัพท์ 02-613-3506 (ในวันและเวลาทำการ)