เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล iG Library Plus

ครอบคลุมสาขาวิชาทั้งสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสุขศาสตร์