เพิ่มความเข้าใจ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ แก่บุคลากร

วันที่ 14 กันยายน 2561 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการอบรมหลักสูตร 'แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ' ให้แก่บุคลากรหอสมุดฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องกิจกรรมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ กล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณลิขิต อุไรรางกูล นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ หอสมุดฯ ต้องขอขอบคุณคุณลิขิต อุไรรางกูล มา ณ โอกาสนี้