เปิดบริการ"ยืมหนังสืออ้างอิง"เริ่ม 4 ม.ค.เป็นต้นไป

หอสมุดฯ เปิดบริการใหม่ ให้ยืมหนังสืออ้างอิงจากห้องสมุดสาขาต่างๆ ได้ เริ่มตั้งแต่ 4 มกราคม 2563 นี้เป็นต้นไป 

โดยมีเงื่อนไขการยืมดังนี้

-สามารถยืมได้เช่นเดียวกับหนังสือปกติ (General Books) 

-หนังสืออ้างอิงยืมได้ครั้งละ 7 วัน

-หนังสืออ้างอิงจะไม่สามารถต่ออายุการยืม (renew) ได้