เปิดใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

หอสมุดฯ ให้บริการฐานข้อมูล Gale Lingo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการฝึกฝนทางด้านการออกเสียงผ่านทาง Module ที่มีชื่อว่า The Studio และ Speak2Me

URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb/tuth?db=LNGO