เปิดให้ลงทะเบียนแล้วกับ 4 กิจกรรมแนะนำบริการต่าง ๆ ของหอสมุดเดือนมีนาคม #ฝั่งรังสิต

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วกับ 4 กิจกรรมแนะนำบริการต่าง ๆ ของหอสมุดเดือนมีนาคม #ฝั่งรังสิต ทั้งการค้นหาข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกห้องสมุด การใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำวิจัย เช่น การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อช่วยทำบรรณานุกรม การใช้ Turnitin เพื่อตรวจการคัดลอกงานวิจัย รวมไปถึงแนะนำการใช้งานระบบ TU e-Thesis สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต

*** หมายเหตุ "เปิดให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ.ลงทะเบียนเท่านั้น

#ลงทะเบียนกันได้ที่นี่ 
1. แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น
https://www.surveymonkey.com/r/R2PFH8L

2. การบริหารจัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote
https://www.surveymonkey.com/r/QQBG5WD

3. การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
https://www.surveymonkey.com/r/QW2HTRB

4.แนะนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพธ์ TU e-Thesis
https://www.surveymonkey.com/r/QW62D8Y