เปิดให้ทดลองใช้งาน e-Books จาก Harvard Business Publishing Collection

เปิดให้ทดลองใช้งาน Trial Databases

e-Books จาก Harvard Business Publishing Collection
ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น leadership, strategy, innovation, technology และ management เข้าใช้งานได้ที่ https://library.tu.ac.th/…/ebook-subscription-harvard-busin…
กรณีใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi account

ระยะเวลาทดลองใช้ 1 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Line: @tupanit
email: chira@tu.ac.th