เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล สนพ.The Royal Society

สำนักพิมพ์ The Royal Society เปิดให้ผู้รับบริการของหอสมุดแห่ง มธ. ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีววิทยา รวมถึงวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยวารสาร Philosophical Transactions of the Royal Society series A-B, Proceedings of the Royal Society series A-B, Biology Letters, Journal of the Royal Society Interface, Interface Focus, Notes & Records, Open Biology และ Royal Society Open Science

ระยะเวลาทดลองใช้: บัดนี้ - 10 มกราคม 2561

สามารถเข้าได้ที่: https://royalsociety.org/journals