หากทำบัตรนักศึกษาหายโปรดติดต่อห้องสมุดโดยด่วน

หากทำบัตรนักศึกษาหายควรปฏิบัติดังนี้

1. แจ้งเคาน์เตอร์ห้องสมุดสาขาได้ทุกแห่งโดยด่วน! : เพื่อทำการระงับมิให้บุคคลอื่นนำบัตรของท่านมายืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check) ระหว่างนั้น นักศึกษาสามารถใช้บัตรประชาชน / บัตรนักศึกษาชั่วคราว เพื่อเข้าห้องสมุด และยืมหนังสือได้ 
2. เช็คหนังสือที่ยืมออก หากไม่ตรงกับที่ยืมจริง กรุณาแจ้งห้องสมุดโดยด่วน
3. แจ้งสำนักทะเบียนเพื่อทำบัตรใหม่
4. เมื่อได้รับบัตรใหม่จากสำนักทะเบียนแล้ว ให้นำบัตรมาอัพเดทข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check) และแตะประตูเข้า-ออกได้

กรณีลืมบัตรนักศึกษาเมืื่อต้องการเข้าใช้บริการห้องสมุด โปรดแสดงบัตรประชาชน/ ใบอนุญาตขับขี่ หรือแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียน ก่อนเข้าห้องสมุดทุกครั้ง