ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง จะให้ยืมหนังสือได้ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560

#ประกาศ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง จะให้ยืมหนังสือได้ไม่จำกัดจำนวน (***เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา ณ มธ.ศูนย์ลำปาง) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 เนื่องจากห้องสมุดบุญชูฯ จะทำการย้ายไปยังอาคารนวัตกรรมบริการ ทำให้จำเป็นต้องปิดห้องสมุดตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 โดยสามารถคืนหนังสือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ณ อาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลำปาง

นอกจากนี้นักศึกษา มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ รังสิต และพัทยา จะไม่สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery) ได้ในช่วงวันดังกล่าว ยกเว้นนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง สามารถยืม Book Delivery ได้โดยรับที่อาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลำปาง