ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง เปิดให้บริการ Book delivery ตามปกติแล้ว

#ประกาศ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง เปิดให้บริการ Book delivery ตามปกติแล้ว

หลังจากที่ มธ.ศูนย์ลำปาง ได้แก้ไขระบบความชื้นเข้าตู้จ่ายไฟฟ้าแรงสูง และจำเป็นต้องปลดสวิชท์ดับไฟฟ้าบางอาคาร เพื่อป้องกันการช็อตของไฟฟ้าไปแล้วนั้น บัดนี้ การแก้ไขได้แล้วเสร็จเรียบร้อย ห้องสมุดบุญชูฯ จึงสามารถเปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book delivery) ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันนี้ (12 มิถุนายน 2560) เป็นต้นไป