ห้องสมุดเนติบัญฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องสมุดเนติบัญฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชากฎหมาย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มธ.) โดยมีคุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช และคุณกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ เป็นวิทยากรนำชมและให้ความรู้ในครั้งนี้