ห้องสมุดสาขาเปิดพื้นที่ให้บริการในวิถีใหม่ 8 มิถุนายนนี้ กับ 8 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19

กลับมาตามคำเรียกร้อง ห้องสมุดเปิดพื้นที่ให้บริการในวิถีใหม่ 8 มิถุนายนนี้ โดยหอสมุดฯ มี 8 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ดังนี้

✅ เปิดให้บริการพื้นที่เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรธรรมศาสตร์เท่านั้น

✅ จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดในแต่ละวัน
[ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จำนวนที่นั่งอ่าน 410 ที่นั่ง
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี จำนวนที่นั่งอ่าน 118 ที่นั่ง
หอสมุดปรีดี พนมยงค์ จำนวนที่นั่งอ่าน 343 ที่นั่ง
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ จำนวนที่นั่งอ่าน 93 ที่นั่ง]

✅ ผู้ใช้บริการจะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ ทุกครั้งที่เข้า-ออกจากห้องสมุด

✅ ก่อนเข้าห้องสมุดผู้ใช้บริการจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ (หากมีอุณหภูมิมากกว่า 37°C ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ) และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

✅ ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

✅ เว้นระยะห่างทางสังคมในพื้นที่ใช้บริการ ตามจุดที่ห้องสมุดกำหนดไว้

✅ ห้องสมุดมีจุดทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
กรุณาพับหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส

✅ แจ้งทำความสะอาด ห้องสมุดจะทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 1-2 ชั่วโมง หากใช้บริการเสร็จแล้วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำความสะอาด

#TULIBinNewNormal
💛❤

-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary