ห้องสมุดสาขาทุกแห่ง "เปิดให้บริการตามปกติ" ในช่วงงานกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45