ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ขอรับบริจาคถุงผ้า

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ขอรับบริจาคถุงผ้า เพื่อให้นักศึกษายืมใส่หนังสือค่ะ #ลดโลกร้อน #แบ่งปันของเหลือใช้

#ช่องทางการบริจาค
1. เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ห้องสมุดสัญญา
2. ทางไปรษณีย์ 
"ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ เลขที่ 2 
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200"