ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานหอสมุด มธ.

วันที่ 28 เมษายน 2560 ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานหอสมุด มธ. ในส่วนของกระบวนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldSahre ILL และการบริหารจัดการสัญญาการให้บริการยืมระหว่างห้อสมุด โดยมีรอง ผอ.สายบริหารฯ และบุคลากรหอสมุด มธ. ให้การต้อนรับ