หอสมุดฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect 
.
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเข้าใช้งานวารสารได้ 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. Agricultural and Biological Sciences
2. Social Science
3. Engineering
4. Immunology and Microbiology
.
และหอสมุดฯ ได้บอกรับวารสารเพิ่มเติมจาก สกอ. จำนวน 3 subject collections ได้แก่ 
1. Business, Management and Accounting 
2. Chemistry 
3. Economics, Econometrics and Finance และวารสารเพิ่มเติม
.
กรณีวารสารที่หอสมุดฯ ไม่ได้บอกรับ สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายนอก TU-Thaipul WorldShare ILL และ TU-PULINET ได้
.
รายชื่อวารสารเพิ่มเติม : https://bit.ly/2Wk9uan
คู่มือบริการยืมระหว่างห้องสมุดภายนอก :https://bit.ly/2K2LzLb