หอสมุดฯ ดูงานนวัตกรรมบริการห้องสมุด ณ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 บุคลากรหอสมุด มธ.เยี่ยมชมและศึกษาดูงานนวัตกรรมบริการห้องสมุด ณ สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองสายบริการฯ และคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองสายบริหารฯ โดยเข้าศึกษาดูงาน 3 แห่ง ได้แก่

1. National Library of Korea
2. Samsung D'Light
3. Ewha Woman University