หอสมุดฯ เชิญร่วมฟังบรรยาย "ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลกับวงการศึกษา"

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลกับวงการศึกษา" โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  เป็นวิทยากร ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา  13.30-16.30 น. ณ ห้องประกอบ หุตะสิงค์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2PJFsu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกวรรณ งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา โทร. 02-613-3506

**ไม่มีค่าใช้จ่าย***

**รับจำนวนจำกัด  60 ที่นั่ง***

**ปิดรับลงทะเบียน : 21 กันยายน 2561 หรือ มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว**

**สามารถดาว์นโหลดจดหมายเชิญและแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเอกสารแนบ**