หอสมุดฯ เปิดให้ผู้ใช้บริการยืมหนังสือ "ไม่จำกัดจำนวน" ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 **เฉพาะมายืมหนังสือด้วยตนเองที่ห้องสมุดเท่านั้น!

ประกาศ!! 📌📌📌

หอสมุดฯ เปิดให้ผู้ใช้บริการยืมหนังสือ "ไม่จำกัดจำนวน" ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 **เฉพาะมายืมหนังสือด้วยตนเองที่ห้องสมุดเท่านั้น!

กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือระหว่างห้องสมุดผ่าน TULIB Delivery ยัง "จำกัดสิทธิการยืม" เช่นเดิม
ตรวจสอบสิทธิการยืม-คืน ได้ที่นี่ https://bit.ly/3CdIxfb 😍

เนื่องจากหอสมุดฯ จะโอนย้ายข้อมูลไปยังระบบห้องสมุดใหม่ ระหว่าง วันที่ 4 - 30 เมษายน 2565 ทำให้ไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ ได้ ดังนี้
- ยืมคืนหนังสือ และอุปกรณ์ ที่ยืมออกนอกห้องสมุด (Library of Things)
- จ่ายค่าปรับ
- บริการ TULIB Delivery
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด ILL (เฉพาะที่เป็นเล่ม)
- TULIB Application
- เสนอซื้อหนังสือผ่านเว็บไซต์ (เสนอผ่านทาง Line @tulibrary แทนชั่วคราว)
ทั้งนี้ หนังสือที่ยืมก่อน 4 เมษายน 2565 หอสมุดฯ จะขยายกำหนดคืนเป็น 31 พฤษภาคม 2565

-----------

Attention Please!!! 📌📌📌

The Thammasat University Library is open and all readers may borrow an unlimited number of books from 14 March - 3 April 2022 ** This service is only available for readers who borrow books at library branches, not remotely!

For postal delivery of books or transfer between libraries by TULIB Delivery, the same book borrowing limits remain for all readers.
Check updates on borrowing privileges by clicking here: https://bit.ly/3CdIxfb 😍
More news! The TU Library will transfer cataloguing data to a new system from 4 - 30 April 2022, during which the following services will temporarily not be provided:
- Borrowing books and equipment from outside the library (Library of Things)
- payment of fines
- TULIB Delivery service
- Interlibrary loan service (ILL only)
- TULIB Application (app)
- Offers to purchase books through the website. Instead, temporarily register offers at LINE @tulibrary.

For all books borrowed before 4 April 2022, due dates will be extended to 31 May 2022.