หอสมุดฯ เปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่ม Hi-speed Internet

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560  ทางหอสมุดได้ทำเปลี่ยนอุปกรณ์ Switch เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการระบบงานบริการต่างๆ ของหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ทำให้ความเร็วในการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นจาก 100 Mbps มาเป็น 1 Gbps ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ถึง 10 เท่าจากเดิม นอกจากนี้ทางหอสมุดยังได้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะเพิ่มความเร็วได้สูงสุดถึง 10 Gbps หรือคิดเป็น 100 เท่าจากปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้บริการในอนาคต