หอสมุดฯ หนุนนโยบาย Single Account ปรับระบบการ Login เข้าใช้บริการต่าง ๆ ของหอสมุด

หอสมุด มธ. ร่วมสนับสนุน นโยบาย Single Account โดยปรับระบบการ Login เข้าใช้บริการต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ให้เป็นชุดเดียวกันกับบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. TU Wi-Fi ระบบปริ้นโควตา เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการใช้บริการต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ได้แก่
- ต่ออายุการยืมหนังสือ / จองหนังสือ
- ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด Book Delivery
- ตรวจสอบค่าปรับ
- ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นอกมหาวิทยาลัยผ่าน EZproxy
- ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis
- และบริการอื่นๆ

หมายเหตุ  สำหรับอาจารย์และบุคลากร มธ. สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านเดิมได้