หอสมุดฯ ได้เกียรติบัตรหน่วยงานมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 61

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบราชการ  ประจำปี 2561 จากสำนักงาน ก.พ.ร. 
หลังจากส่งผลงาน "ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis" ในประเภทสาขาบริการภาครัฐ  เข้ารับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลดังกล่าว