หอสมุด มธ. แนะแนวมาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบ MARC21

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสมหมาย เที่ยงในญาติ และ คุณอิสริ์ยา หมีเงิน บรรณารักษ์ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC 21 แก่บรรณารักษ์ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 217 อาคารรัฐสภา