หอสมุด มธ. เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บุคลากร หอสมุด มธ. เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ซึ่งจัดโดยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการ "การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยสู่ฐานข้อมูลสากล"