หอสมุด มธ. เข้าร่วมการประชุม Retreat ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ประจำปี 2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุด มธ. เข้าร่วมการประชุม Retreat ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ประจำปี 2560 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อทบทวน และวิเคราะห์กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย และเพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศูนย์ TCI รวมถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต