หอสมุด มธ. เปิดบริการยืมระหว่างห้องสมุด ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ กับ หอสมุดกฎหมายมหาชน (ศาลปกครอง)

หอสมุด มธ. เปิดบริการยืมระหว่างห้องสมุด ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ กับ หอสมุดกฎหมายมหาชน (ศาลปกครอง)

สมาชิกหอสมุด มธ. สามารถขอยืมหนังสือ สำเนาบทความวารสาร และงานวิจัยต่างๆ จากหอสมุดกฎหมายมหาชนโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ http://search.admincourt.go.th
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ https://goo.gl/edrhD9 
3. รับตัวเล่มที่ห้องสมุด หรือรับไฟล์ทาง e-mail

ทดลองให้บริการ 3 เดือน เริ่ม 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/nkQgfa

สอบถามข้อมูล โทร. 02 613 2151 | e-mail: chaisit@tu.ac.th