หอสมุด มธ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ในส่วนข้อเขียน

หอสมุด มธ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ในส่วนข้อเขียน

สามารถดูรายชื่อ เลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://library.tu.ac.th หรือ http://203.131.219.180/tulib2013/download/recuit280460.pdf

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนมาเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ