หอสมุด มธ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564

ผู้บริหาร และบุคลากร หอสมุด มธ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 ณ โรงแรมสยามบีช หัวหิน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยมีโครงการน่าสนใจหลายโครงการ เช่น โครงการ Content Alert การส่งเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ โครงการค้นหา และหยิบหนังสือให้ (Premium service) โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการจะมีการดำเนินการระหว่างปี 2561-2564